Новини

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/762 НА КОМИСИЯТА от 12 май 2015 година за одобряване на основното вещество калциев хидроксид в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията (текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ, като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, като взе предвид Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (1), и по-специално член 23, параграф 5 във връзка с член 13, параграф 2 от него, като има предвид, че:

НОВО!!! От 12.06.2019 нашият продукт

fiMUM Fruchtkalk е вписан в  Ресурсния списък на Научния институт по биологично земеделие FIBL - Швейцария 

fiMUM Fruchtkalk, калциев тор със странични въздействия

Третирайте сега с Фрухткалк (Fruchtkalk) и MgOfiMUMplus вашите култури.

Дата на демонстрацията: 19.07.2019 г. (петък)

Място на провеждане: Стопанството на фирма „Балкан Био Фрукт“ ООД в с. Дълбок Дол, общ. Троян, обл. Ловеч

Стопанството е член на хъб България на мрежа № 9 „Намаляване употребата на пестициди при производството на грозде, плодове и зеленчуци“ по проект NEFERTITI.

 Добре дошли на демонстрация на тема „Иновативна технология за превенция от болести и неприятели и защита от температурен стрес при отглеждането на ягодоплодни (малини) и други овощни видове чрез използването на немска овощарска вар“.

Четвъртък, 27 Юни 2019 19:35

Овощарска вар за малини

Овощарска вар за превенция на болести и вредители и защита от екстремни горещини на малини ягоди и други ягодоплодни култури.

Фирма „Балкан БиоФрукт“ ООД представя:

Природен натурален продукт разрешен  за прилагане в конвенционалното и биологичното производството на плодове и зеленчуци. Продукта може да бъде прилаган  като листен и почвен тор и като средство за поддържане   на редица гъбни, бактериални и вирусни болести в това число „Огнен пригор“, ЕСКА при лозя някой видове вредоносни инсекти в това число Drosophila suzukii.

Фирма „Балкан БиоФрукт“ ООД

Представя

Природен натурален продукт разрешен  за прилагане в конвенционалното и биологичното производството на плодове и зеленчуци. Продукта може да бъде прилаган  като листен и почвен тор и като средство за поддържане   на редица гъбни, бактериални и вирусни болести в това число „Огнен пригор“, някой видове вредоносни инсекти в това число Drosophila suzukii

Неделя, 09 Юни 2019 18:42

Овощарска вар за зеленчуци

Овощарска вар за защита и торене  на зеленчуци полско и оранжерийно производство. 

Фирма „Балкан Био Фрукт“ ООД представя:

Природен натурален продукт разрешен  за прилагане в конвенционалното и биологичното производството на плодове и зеленчуци. Продукта може да бъде прилаган  като листен и почвен тор и като средство за поддържане   на редица гъбни, бактериални и вирусни болести в това число „Огнен пригор“, ЕСКА при лозя някой видове вредоносни инсекти в това число Drosophila suzukii

План за използване на препарата für fiMUM®- ® и MgO-fiMUM® plus

Fruchtkalk може да се използва в чист вид, или смесен с MgO fiMUM plus, biofiMUM сяра 22, Cuprum -, ManZincum – и/или Ferrum Quattro -fiMUM®. В течна форма пръскането се извършва с всяка пръскачка, налична в търговската мрежа, за третиране на листата, плодовете и почвата, като пръскането може да се извършва като целенасочено торене с калций и магнезий сутрин или вечер. За прашене Ви препоръчваме нашата машина „SV 30“.

Моля спазвайте последователността при приготвяне и използване на суспензията:

  1. Пълнене на резервоара с вода
  2. Пуснете помпата
  3. Добавете овлажняващия агент Pimp и течния препарат
  4. Разбъркайте Fruchtkalk, MgO fiMUM plus и/или biofiMUM Сяра 22

 5.Измерете стойността на  pH (Вижте нашите препоръки) Целта на третирането с течния препарат(тор) е покриването на цялото растение и плодове. Това е възможно само чрез използване като овлажнител на неойнизиран тензид като овлажняващ агент(прилепител).

Оптималното покриване ще постигнете с PIMP (около 300 мл/1000 л). Количеството и състава на работния разтвор зависят от потребността на почвата, на растенията, от плодовете и листната маса, както и от качеството на водата или изключително неблагоприятни природни явления (градушка, буря и др.)

ВАЖНО: Работния разтвор на Fruchtkalk НЕ МОЖЕ да се смесва с фунгициди, хербициди и т.н!

При култури, податливи на съхнене на чепките („щилеме“) и на хлороза, може да се третира с до 90% разтвор на MgO fiMUM® plus до1-2 дни преди прибиране на реколтата.

Там, където се третира с fiMUM®- ® няма поява на Дрозофила Сузуки и на маслинова муха. Това се потвърждава и от практиката и от научните изследвания през последните години.

 

fiMUM® Fruchtkalk®  изпълнява критериите за „основно вещество“ съгласно Регламент (ЕО) №1107/2009 (калциев хидроксид). Препоръчва се за спазване на правилата на добрата земеделска практика.

За да се избегне образуването на петна от пръскането, количеството на веществото се съобразява с качеството на водата (твърда/мека). Оценката на петната от пръскането трябва да се извършва след около 2 до 3 дни, тъй като за този период калцият и/или магнезият се усвоява от плодовете или листата. Всички машини или части, покрити с варовика могат да се почистват с лимонена киселина (Citric).  

 

Култура

От развиването до появата на първите листа

След цъфтежно

След пълен завръз

Начало на оцветяване на плода

Оцветяване

Зрялост

По време на прибиране на реколтата – според необходимостта

След прибиране на реколтата, съответно преди и след резитба

 

кг на 1000 л

кг на 1000 л

кг на 1000 л

кг на 1000 л

кг на 1000 л

кг на 1000 л

кг на 1000 л

кг на 1000 л

Ягоди

15 kg

10 kg

5-10 kg

5-10 kg

5-10 kg

5-10 kg

5-10 kg

15 kg

Малини

15 kg

10 kg

5-10 kg

5-10 kg

5-10 kg

5-10 kg

5-10 kg

15 kg

Къпини

15 kg

10 kg

5-10 kg

5-10 kg

5-10 kg

5-10 kg

5-10 kg

15 kg

Боровинки

10 kg

10 kg

5-10 kg

5-10 kg

5-10 kg

5-10 kg

5-10 kg

 

Сливи

15 kg

10 kg

5-10 kg

5-10 kg

5-10 kg

5-10 kg

5-10 kg

15-40 kg

Мирабели

15 kg

10 kg

5-10 kg

5-10 kg

5-10 kg

5-10 kg

5-10 kg

15-40 kg

Череши

15 kg

10 kg

5 kg

5-10 kg

5-10 kg

5-10 kg

5-10 kg

15-40 kg

Грозде

15 kg

10 kg

10 kg

5-10 kg

5-10 kg

5-10 kg

5-10 kg

15-40 kg

Бъз

15 kg

10 kg

10 kg

5-10 kg

5-10 kg

5-10 kg

5-10 kg

15-40 kg

Маслини

10 kg

10 kg

10 kg

10 kg

10 kg

10 kg

10 kg

30 kg

Овощарство/ Лозарство

през зимата

като

традиционно

Варосване на овошките

преди

и след

 резитба 

45-60 kg

 

Овощарство/

Лозарство

15

10 kg

10 kg

4,5-6 kg

1,5-2 kg

1,5-2 kg

1,5-2,5 kg

30 kg

Черупкови

15kg

10 kg

10-15 kg

10-15 kg

10-15 kg

10-15 kg

 

15 kg

Аспержи / Зърнени култури,зеленчукови

15 kg

15 kg

15 kg

При необходимост

При

необходимост

15 kg

 

30 kg

 

Тези стойности не заместват указанията за употреба, като стриктно трябва да се спазват упътванията. Всички посочени данни съответстват на актуалните данни и познания на съставителя.                           

Не се поема гаранция изчерпателността, както и за евентуални грешки или недостатъци, които биха могли да произтекат от направените препоръки.

Страница 1 от 2
© 2019 "Балкан Био Фрукт" ООД. Всички права запазени.