Новини

Понеделник, 20 Януари 2020 17:24

Сезона след бране е сезона преди бране

Януари 2020

Времето след прибиране на реколтата е всъщност времето преди прибиране на следващата реколта

„Класическият“ начин за варосване  с използване на кофа с вар и с четка „баданарка” вече са в миналото но ползите остават

Иновативен метод за защита на овощни култури и лозя чрез цялостно варосване на стъбло и корона с помощта на немска „овощарска” вар

Сряда, 08 Януари 2020 21:21

Опсано време

Опасно променливо време през Януари

Времето през януари: от минус 15° до плюс 15°, повече сняг - през второто десетдневие (според прогнозите на синоптик.бг)

Събота, 07 Декември 2019 09:44

Време е за варосване!

Предложение на рецепта за цялостно варосване на овошни култури, ягодоплодни и лозя срещу зимно измръзване и пролетни слани fiMUM®-Fruchtkalk® Фрухткалк 

(немската овощарска вар)

Рецепта за 1000 л вода при 4,5% работен разтвор за навесна или прикачна вентилаторна пръскачка
300-600 мл fiMUM  PIMP–емулгатор   или

600-1000 мл Уетцит за Биологично производство

20кг  fiMUM®-Fruchtkalk® Фрухткалк- немска Овощарска вар

25 кг био-fiMUM СЯРА 22-26 – Калций -Сяра

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/762 НА КОМИСИЯТА от 12 май 2015 година за одобряване на основното вещество калциев хидроксид в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията (текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ, като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, като взе предвид Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (1), и по-специално член 23, параграф 5 във връзка с член 13, параграф 2 от него, като има предвид, че:

НОВО!!! От 12.06.2019 нашият продукт

fiMUM Fruchtkalk е вписан в  Ресурсния списък на Научния институт по биологично земеделие FIBL - Швейцария 

fiMUM Fruchtkalk, калциев тор със странични въздействия

Третирайте сега с Фрухткалк (Fruchtkalk) и MgOfiMUMplus вашите култури.

Дата на демонстрацията: 19.07.2019 г. (петък)

Място на провеждане: Стопанството на фирма „Балкан Био Фрукт“ ООД в с. Дълбок Дол, общ. Троян, обл. Ловеч

Стопанството е член на хъб България на мрежа № 9 „Намаляване употребата на пестициди при производството на грозде, плодове и зеленчуци“ по проект NEFERTITI.

 Добре дошли на демонстрация на тема „Иновативна технология за превенция от болести и неприятели и защита от температурен стрес при отглеждането на ягодоплодни (малини) и други овощни видове чрез използването на немска овощарска вар“.

Страница 1 от 3
© 2019 "Балкан Био Фрукт" ООД. Всички права запазени.