Четвъртък, 12 Декември 2019 07:21

Проект „Създаване на смесена биологична ферма от овощни, лозови и медицински култури по иновативна технология с закупуване на необходимата селскостопанска техника и инвентар“

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.
Подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" от Мярка 4 "Инвестиции в материални активи"

„Създаване на смесена биологична  ферма от овощни, лозови и медицински култури по иновативна технология с закупуване на необходимата селскостопанска техника и инвентар“

БЕНЕФИЦИЕНТ:  „БАЛКАН БИО ФРУКТ” ООД  ЕИК  203077534  УРН631417

ДОГОВОР:  11/04/1/0/02537  от 02,06,2016 година

© 2019 - 2021 "Балкан Био Фрукт" ООД. Всички права запазени.